Tongersdei 28 desimber om 19:30 is der wer it “Ald en ny toernooi”

In leuk toernooi foar de leden fan Covos. Fan dames 1 Oant en mei dames 7! Heren 1 Oant en mei heren 3!
Jou je op foar 12-12!! Gesellich!!


Yn it nije ier giet de training op tongersdei 4-1 wer los!

Start typing and press Enter to search