Het is voor jullie vast geen verrassing, maar wij kunnen op dit moment niet trainen. De gemeente heeft vandaag laten weten dat ze de zaalruimte annuleren. De Nevobo laat deze week weten wat de gevolgen van de maatregelen zijn voor de competities.
We zijn als bestuur aan het onderzoeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor het verplaatsen van trainingen naar momenten dat het wel binnen de maatregelen kan. Dat lijkt best lastig, omdat we niet alle teams kwijt kunnen en er (waarschijnlijk) ook andere verenigingen zijn die gebruik willen maken van zulke tijdstippen. Zodra we meer weten, laten we het jullie weten.
It is foar jim grif gjin ferrassing, mar wy kinne op dit stuit net traine. De gemeente hat hjoed witte litten dat sy de sealromte annulearje. De Nevobo lit dizze wike witte wat de gefolgen binne foar de kompetysjes.
Wy binne as bestjoer oan it ûndersykjen wat de mooglikheden en ûnmooglikheden binne foar it fersetten fan de trainingen nei mominten dat it wol binnen de maatregels kin. Dat liket frij lestich, om’t we net alle teams kwyt kinne en der (wierskynlik) ek oare ferienings binne dy’t gebrûk meitsje wolle fan sokke tiidstippen. Sadra’t we mear witte, litte we it jim fansels witte.

Start typing and press Enter to search