It Littenseradiel(foarhinne) Kultureel Bedriuwen Follybal Toernoai
foar de 9e kear op freedtejûn 23-11 yn de Sporthal de Greidhoeke te Easterein.

 

It toernoai wurd mei mooglik makke troch disse sponsers:
COOP  VDE  Noflik  Posthuma  DA  Rabobank  Greidhoeke

Start typing and press Enter to search