é

It kin rap wer oars.. Juster ha we noch oankondigt dat it Sportkafé gewoan iepen is, mar spitigernôch is der berjocht kommen fanút de provinsje Fryslân dat Titus dochs ticht moat.

Dat betsjut, balje en sa gau as mooglik wer út ‘e sporthal op nei hûs!
It is efkes net oars, allegear sûn bliuwe en in protte sukses kommend wykein!
é dicht

Het kan snel weer anders.. Gisteren hebben we wij nog aangekondigd dat het Sportkafé gewoon open is, maar helaas is er bericht gekomen vanuit de provincie Fryslân dat de kantine toch dicht moet.

Dat betekent, volleyballen en zo snel als mogelijk weer op naar huis!
Het is even niet anders, blijf allemaal gezond en veel succes komend weekend!

Start typing and press Enter to search