Soms binne der safolle wurden, mar kinne we de júste wurden net fine en binne wy stil. Oandien en fertrietlik binne wy troch it ferstjerren fan ús bestjoerslid en spylster   Talitha Dijkstra – Jagersma   Frou fan Tymen út Heren 2 Mem fan Fianne út B1 Mem fan Sanne-Frouk út C2 Mar ek mem […]

Read more